Tennisvereniging T'77
 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Tennisvereniging T77, gevestigd te Urk aan de Vormtweg 7e  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39046219, hierna te noemen: `de Vereniging`.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: penningmeester@t77urk.nl

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

We gebruiken deze gegevens alleen om de leden goed van dienst te kunnen zijn en de tennissport te promoten binnen en buiten de vereniging.

Doel

Welke   persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn   

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Geboortedatum   

·  Telefoonnummer

·  E-mail   adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de   overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Ledenadministratie/penningmeester

Administratie

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail   adres

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ledenadministratie/

penningmeester

 

 

 

 

 

Versturen digitale berichten, waaronder een nieuwsbrief

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

Bestuur/Communicatie

Vermelding op de website van bestuurs- en commissieleden en sponsoren

 

·       Voornaam

·       Achternaam

·       Adres

·       Telefoonnummer

·       E-mail adres

·       Logo bedrijf

 

Uitvoering taken en vindbaar voor leden

 

Zolang men de functie bekleedt

 

Bestuur /

communicatie

Versturen berichten, aankondigen activiteiten, toernooien, bijeenkomsten en competities.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

·  Bestuur/

·  Technische Commissie

Versturen lijst kantinediensten

 

 

Voornaam

Achternaam

Mailadres

Telefoon

Om diensten te

kunnen

vervullen en evt

te ruilen

Zolang men aangemeld is

Kantine-commissie

 Cookies

Op de website worden alleen cookies geplaatst voor zover het technisch noodzakelijke(functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Er worden geen cookies geplaatst voor commerciële doeleinden. 


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:      Hessel van Urk

E-mail:                        penningmeester@t77urk.nl


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-mailen
Bellen
Map
Info