Tennisvereniging T'77
 

Ook lid worden van tennisvereniging T'77 ?

Tennis is gedurende de Corona tijd weer booming geworden. Gelukkig maar, want wat is er nou mooier en veelzijdiger dan deze racketsport. De combinatie van techniek, tactiek en conditie zorgt voor een uitdaging op elk moment. 

Hebben wij je interesse gewekt? Pak die kans en geef je op. Je kunt je hier digitaal opgeven 

Wil je eerst kennis maken met deze veelzijdige sport. Dat kan natuurlijk ook. Hiervoor hebben we een speciale actie op touw gezet. Meer informatie over deze actie vind je hier.


Algemene informatie lidmaatschap


Contributie 2023  (per halfjaar)

  • Volwassenen: € 75,00 
  • Student: € 48,00  
  • Jeugd: € 38,00* 
  • Gezin: €175,00

(*Jeugdleden zijn leden die per 1 januari van het contributiejaar nog geen 18 jaar zijn)Het lidmaatschap moet voor 1 juli of voor 1 december worden opgezegd. Aan- en/of afmelden moet schriftelijk gebeuren bij Hessel van Urk (ledenadministratie@t77urk.nl)
Ledenadministratie Tennisvereniging T'77

Hessel van Urk

email: penningmeester@t77urk.nl          tel: 06-10959300

Het Ruim 27   8322AM  UrkRegels Lidmaatschap (uit de statuten van de tennisvereniging)


 1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid.

b. Door schriftelijke opzegging van het lid. Het lidmaatschap eindigt dan op dertig juni respectievelijk eenendertig december volgend op de datum van opzegging, mits de opzegging tenminste 1 maand voor het einde van de genoemde periode is gedaan. Anders houdt het op met het einde van het daarop volgende halfjaar. Stuur een e-mail naar: ledenadministratie@t77urk.nl

c. Door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan gedaan worden (wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die door de statuten voor het lidmaatschap zij gesteld en bovendien) wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d. Door verlies van het lidmaatschap van de KNLTB. Schorsing als lid van de KNLTB brengt schorsing als lid der vereniging mee.

e. Door ontzetting. Deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen 1 maand na ontvangst va die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering
is bindend voor de partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.

 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd, tenzij de opzegging rechtsgeldig op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 1 letter b per 30 Juni is gedaan, in welk geval de contributie per 30 juni is geëindigd.


Lees voor schriftelijk = e-mailen 

Mailadres ledenadministratie: ledenadministratie@t77urk.nl


E-mailen
Bellen
Map
Info